4 วันเกิด มีคนข้างๆคอยช่วยเหลือ บอกได้เลยชีวิตนี้ไม่มีจน

4 วันเกิด มีคนข้างๆคอยช่วยเหลือ บอกได้เลยชีวิตนี้ไม่มีจน

 

การดูดวงชะตา บางคนเชื่อ บางคนไม่เ ชื่อบ้าง แล้วแต่คน

แต่บางคนก็ดูเพื่ อการคาดเดาในอนาคตที่เ กิดขึ้น วันนี้เราเลยพาทุกท่าานมาดูดวงชะตาแต่ละวันกัน

 

1.ชาววั นอังคาร

ดวงชะต าข องคนเกิดวันอังคาร เป็นดวงที่น่าอิจฉาเ ป็นอ ย่างมาก เพราะมั กมีคนคอยช่วงเห ลือค้ำจุนอยู่แทบไม่ขาด

แม้กระทั่งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปกป้อง คุ้มครอง อยู่ข้างๆต ลอด แต่อ ยากให้เพิ่มคว ามพยาย ามเข้าไปในการกระทำทุกอย่าง

เพราะนั้นจะส่งผลสำเร็ จที่ให้ได้เห็นเป็นก อบเป็ นกำ หากทำงานต่างถิ่นอยู่ ช่วงนี้มีโอกาศก้าวหน้าสูงมากมาก

 

2.ชาววั นศุกร์

เป็นดวงที่จะได้เจอผู้ใ หญ่อุ ปถัมป์ คนมีอายุมากกว่า เจ้านาย หัวห น้า หรือรุ่นพี่ช่วงนี้จะมีได้แวะวนข้องเกี่ยว

อาจจะมีผลกระทบทางต รงหรือท างอ้อมให้ได้ดีทางอาชีพการงาน หรืออาจจะความสำเร็จในการค้าขายและ

อาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นการค้าขา ยกับต่างชาติ

 

3.ชา ววันพฤหัสบดี

การงา นจะค่อ ยๆก้าวหน้าขึ้นอย่ างช้าๆแต่มั่นคงกว่าคนเกิดวันอื่นๆ ทำให้มีเงินเก็บเยอะขึ้น ทรัพย์สมบัติมีอย่างมั่นคง

เป็นดวงช ะตาที่มีท รัพย์ มีมรดก บ้าน รถ และ พ้นเคราะห์ มีแต่โชคดีวิ่งเข้าหาในช่วงนี้

 

4.ชาววันเ สาร์

คนเกิ ดวั นเสาร์ช่วงนี้มีเ กณฑ์จะได้เลื่อนต่ำแหน่งหรือขยายบริษัท ให้เตรียมตัววางแผนรับมือเอาไว้ให้ดี

ดวงช ะตาจะพ้ นเคราะห์และเป็นช่วงที่มีความสุข ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการเงิน

เพิ่มเติม หากท่านที่เกิ ดดวงช ะตาวันนี้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานบ้าง จะช่วยส่งผลกระทบให้จากเรื่องเล็กๆ

กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ เงินก้อนเล็กอาจกลายเป็นก้อนมหาศารได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.